Περίληψη ανοιχτού διαγωνισμού: Προώθηση Οίνων σε Τρίτες Χώρες

02.03.2021

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προώθηση Οίνων σε Τρίτες Χώρες» 

 1. Αναθέτων Φορέας: Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μεταξύ των ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε., ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ ΟΑΑΕ, ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. και Ατομική επιχείρηση  ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ με επικεφαλής εταίρο την ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. και με Υπεύθυνο Επικοινωνίας  τον κ. Γώγο Νικόλαο. 
 2. Αντικείμενο: Επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου «Προώθηση  Οίνου σε Τρίτες Χώρες». 
 3. Προϋπολογισμός Έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε με την  υπ’ αριθμό 1049/242187/12.10.2020 Απόφαση ¨Έγκρισης είναι 188.100,00 € και περιλαμβάνει το  σύνολο των δράσεων 165.000,00 €, τις διοικητικές δαπάνες 6.600,00 € και τις αμοιβές του  οργανισμού εκτέλεσης 16.500,00 €. Οι Διοικητικές Δαπάνες δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν  αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός του ανοικτού  διαγωνισμού είναι 181.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου, του Αναθέτοντος Φορέα και στις χώρες  υλοποίησης των ενεργειών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης. 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση /  κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης,  διαφήμισης και μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην  Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες  Χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού  Εμπορίου (Ν. 513/1997). 
 5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η  Διακήρυξη. 
 6. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 7. Διάρκεια της Σύμβασης: από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2023. 9. Το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία  της Κυρ – Γιάννη Α.Ε., με υπεύθυνο επικοινωνίας κ. Γώγο Νικόλαο, τηλ. 2332 051100, mail:  info@kiryianni.gr από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες, έως και πέντε (5) ημέρες  πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που  έχουν ζητηθεί εγκαίρως με επιστολή θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες  πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 8. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Κυρ – Γιάννη Α.Ε., που εδρεύει στο Γιαννακοχώρι, Νάουσα Μακεδονίας, Τ.Κ. 59 200, Τ.Θ. 45 τηλ. 2332 051100, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη  επιστολή ή ταχυμεταφορά, ως τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. 
 9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Η διαδικασία αποσφράγισης των  προσφορών διενεργείται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των Προσφορών, τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κυρ  – Γιάννη Α.Ε.. 
 10. Νομική Μορφή Αναδόχου: Ο ανάδοχος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται  μέσα στη διακήρυξη. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής  μορφής προκειμένου να υποβάλει προσφορά. 
 11. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 90 (ενενήντα) ημέρες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 12. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά. 
 13. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική. 
 14. Ο Αναθέτων Φορέας, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε  οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα  στους συμμετέχοντες. 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ένωσης Νομικών Προσώπων 

Μπουτάρης Στυλιανός