Awards / Droumo

Wine Vintage Competition Prize Year
Droumo 2021 CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON BLANC Silver 2023
Droumo 2021 Thessaloniki International Wine Competition Bronze 2022
Droumo 2020 Thessaloniki International Wine Competition Silver 2021
Droumo 2016 Decanter World Wine Awards Bronze 2021
Droumo 2017 Decanter World Wine Awards 2019 Silver 2019
Droumo 2016 Decanter World Wine Awards 2018 Silver 2018
Droumo 2016 Thessaloniki International Wine Competition 2018 Silver 2018
Droumo 2016 Тhe Balkans International Wine Competition 2017 Bronze 2017
Droumo 2015 Balkan International Wine Competition Silver 2016